ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารเกียรตินาคิน
เราพร้อมสร้างโอกาสที่ดีที่สุด
เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและสังคม

ความเป็นมา

ความเป็นมา


 • 2555

  11 ก.ย.2555
  ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมกิจการ กับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคินภัทร”
  อ่านต่อ...

  2555
  2555
 • 2548

  3 ต.ค. 2548 ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง จัดตั้งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ในชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  อ่านต่อ...

  2548
  2548
 • 2541

  เป็นหนึ่งในสองบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการหลังจากวิกฤตปี 2540
  อ่านต่อ...

  2541
  2541
 • 2536

  จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด
  อ่านต่อ...

  2536
  2536
 • 2531

  เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อ่านต่อ...

  2531
  2531

ธนาคารเกียรตินาคิน

เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสำนักงาน ใหญ่และสาขารวม 63 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี
 • ปัจจุบัน
  ปัจจุบัน ปัจจุบัน
 • 2555
  2555 2555
 • 2554
  2554 2554
 • 2548
  2548 2548
  • ธนาคารเกียรตินาคิน
  • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มีสำนักงาน ใหญ่และสาขารวม 63 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี' • 2547
  2547 2547
 • 2541
  2541 2541
 • 2540
  2540 2540
 • 2536
  2536 2536
 • 2531
  2531 2531
 • 2525
  2525 2525
 • 2516
  2516 2516
 • 2514
  2514 2514
โครงสร้างธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ


โครงสร้างธุรกิจ
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร


โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision)

เติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จของลูกค้าและสังคมพันธกิจ (Mission)

นำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง
ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย และไม่อาจหาได้จากที่อื่น

Board Committee


 • คณะกรรมการธนาคาร
 • คณะกรรมการตรวจสอบ
 • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • คณะกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • คณะกรรมการบริหาร

 • Array

  นายสุพล

  วัธนเวคิน

  ประธานกรรมการ

  Array
 • Array

  นางดัยนา

  บุนนาค

  กรรมการอิสระ

  Array
 • Array

  นายเชษฐ์

  ภัทรากรกุล

  กรรมการอิสระ

  Array
 • Array

  นายพงษ์เทพ

  ผลอนันต์

  กรรมการอิสระ

  Array
 • Array

  นายวีรวัฒน์

  ชุติเชษฐพงศ์

  กรรมการอิสระ

  Array
 • Array

  นายธานินทร์

  จิระสุนทร

  กรรมการ

  Array
 • Array

  นายสุรพล

  กุลศิริ

  กรรมการ

  Array
 • Array

  นายสุวิทย์

  มาไพศาลสิน

  กรรมการ

  Array
 • Array

  ศ.ดร.อัญญา

  ขันธวิทย์

  กรรมการ

  Array
 • Array

  นายบรรยง

  พงษ์พานิช

  กรรมการ

  Array
 • Array

  นางสาวฐิตินันท์

  วัธนเวคิน

  กรรมการ

  Array
 • Array

  นายอภินันท์

  เกลียวปฏินนท์

  กรรมการ

  Array
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง • นายอภินันท์

  นายอภินันท์

  เกลียวปฏินนท์

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 • นางกุลนันท์

  นางกุลนันท์

  ซานไทโว

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายธนบดีธนกิจ

 • นายฉัตรชัย

  นายฉัตรชัย

  ดุษฎีโหนด

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นายชวลิต

  นายชวลิต

  จินดาวณิค

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายการเงินและงบประมาณ

 • นายธีระพงษ์

  นายธีระพงษ์

  วชิรพงศ์

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายกลยุทธ์

 • นายนรเชษฐ์

  นายนรเชษฐ์

  แสงรุจิ

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

 • นายประชา

  นายประชา

  ชำนาญกิจโกศล

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายบริหารหนี้

 • นายปรีชา

  นายปรีชา

  เตชรุ่งชัยกุล

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายตลาดการเงิน

 • ดร.พบพนิต

  ดร.พบพนิต

  ภุมราพันธุ์

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายบริหารความเสี่ยง

 • นายพรรษฤทธิ์

  นายพรรษฤทธิ์

  ตระการกิจวิชิต

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

 • นายภัทรพงศ์

  นายภัทรพงศ์

  รักตะบุตร

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า

 • นางภัทรพร

  นางภัทรพร

  มิลินทสูต

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ

 • นายมานิตย์

  นายมานิตย์

  วรรณวานิช

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

 • นายวรกฤต

  นายวรกฤต

  จารุวงศ์ภัค

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายปฏิบัติการ

 • นายสำมิตร

  นายสำมิตร

  สกุลวิระ

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

 • ดร.อนุชิต

  ดร.อนุชิต

  อนุชิตานุกูล

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์

ติดต่อคณะกรรมการอิสระ

ติดต่อคณะกรรมการอิสระ


ช่องทางติดต่อกรรมการอิสระและเลขานุการบริษัท

 • กรรมการอิสระ /Independent Director

  กรรมการอิสระ /Independent Director

 • เลขานุการบริษัท / Corporate Secretary

  เลขานุการบริษัท / Corporate Secretary

 • โปรดระวังอีเมล์และเว็บไซต์หลอกลวง

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ


 • หลักการกำกับดูแลกิจการ
 • จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
 • เอกสารดาวน์โหลด

หลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะทำให้ธนาคารมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ ธนาคารภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและรากฐาน ที่แข็งแกร่งให้กับธนาคารในระยะยาว ดังนั้น การนำหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ ไปปฏิบัติจึงถือเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม

คณะกรรมการธนาคารได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ดังนี้

 

 นโยบาย เรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้ความสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism หรือ AML/CFT) จึงได้จัดทำนโยบาย เรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสอดคล้องตามหลักการมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT
 • เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • เพื่อเป็นนโยบายหลักทางด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ใช้เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกัน สำหรับธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
   
นโยบาย เรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ถูกจัดทำขึ้นโดยผ่านการอนุมัติจากคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อใช้เป็นนโยบายหลัก ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ และเป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากล โดยมีองค์ประกอบของนโยบาย ดังนี้

 

 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเกียรตินาคินภัทรมีกรอบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานร่วมกัน ยึดมั่นคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความมีจริยธรรมกลุ่มธุรกิจฯ จึงได้กำหนดหลักการสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งยึดถือแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่ดี มาตรฐานในวิชาชีพ และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การประกอบธุรกิจและการถือครองหลักทรัพย์
  • การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • การหาผลประโยชน์จากกลุ่มธุรกิจฯ
 • หน้าที่ในการรักษาความลับ
  • ข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย
  • สื่อมวลชน สิ่งพิมพ์ และการปรากฏตัวในที่สาธารณะ
  • ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
 • การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
  • การเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
  • พฤติกรรมที่ขาดจรรยาบรรณและความสัมพันธ์กับคู่แข่ง ลูกค้า และคู่ค้า
  • ของขวัญ เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจฯ
  • คำร้องเรียนของลูกค้า
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเคารพและให้เกียรติ
 • การรักษาข้อมูลและทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจฯ
  • การใช้เพื่อธุรกิจ
  • ข้อมูลของกลุ่มธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา
  • การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
 • การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มธุรกิจฯ
  • การใช้อินเตอร์เน็ต
  • การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
  • การตรวจสอบการสื่อสาร
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย
  • การให้ความร่วมมือกรณีมีการสอบสวน
  • นโยบายและระเบียบบางประการที่มีผลกระทบกับกลุ่มธุรกิจฯ
 • หน้าที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ


download
 • การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
  • รายชื่อบริษัทตามที่ธนาคารได้รับความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
 • บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
  • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
  • บริษัท ซี เอ็ม ไอ ซี ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
  • บริษัท Phatra Asset Management (Cayman) Limited
  • บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทอื่น
  • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ลูกค้าสามารถสอบถามช่องทางยกเลิกการติดต่อจากผู้รับข้อมูลข้างต้นได้ที่ KK Contact Center โทร. 02 165 5555

 

เอกสารดาวน์โหลด

"สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ "การกำกับดูแลกิจการ" ของธนาคาร ได้ตามเอกสารดังนี้"

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม


 • เกริ่นนำ
 • นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 • สิ่งที่เราทำ

ทรัพยากรจากทุกภาคส่วนของธุรกิจ
เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของสังคม

คุณเกียรติ วัธนเวคิน ประธานผู้ก่อตั้งธนาคารเกียรตินาคิน ได้วางรากฐานการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารไว้ว่า “เกียรตินาคินไปอยู่ที่ไหน ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาให้ชุมชนและสังคมแห่งนั้นเจริญ เมื่อธุรกิจประสบความสำเร็จก็ต้องเอื้อเฟื้อผู้อื่น”
ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินกิจการเพื่อเป็น “ธนาคารเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม” จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ธุรกิจของธนาคารสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด

download
ตลอดระยะเวลามากกว่า 4 ทศวรรษนับแต่การก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารเกียรตินาคินมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน (CSR in process) โดยเริ่มต้นจากเจตนารมณ์ในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนส่วนใหญ่ในประเทศ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริต นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปัจจุบัน ธนาคารมุ่งเน้นการนำทรัพยากรทุกประเภทของธนาคารมาใช้ในการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม และลดการก่อผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหลือน้อยที่สุด

download
ปิด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารเกียรตินาคินจำกัด (มหาชน) กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินกิจการเพื่อเป็น “ธนาคารเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม” จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ธุรกิจของธนาคารสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด คณะกรรมการธนาคารจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารทุกคน ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และนโยบายเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

download
ปิด

กิจกรรมเพื่อสังคม

ตลอดระยะเวลามากกว่า 4 ทศวรรษนับแต่การก่อตั้งธุรกิจสถาบันการเงิน ธนาคารเกียรตินาคินมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงาน (CSR in process) โดยเริ่มต้นจากเจตนารมณ์ในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของคนส่วนใหญ่ในประเทศ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริต นำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปัจจุบัน ธนาคารมุ่งเน้นการนำทรัพยากรทุกประเภทของธนาคารมาใช้ในการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม และลดการก่อผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ตัวอย่างแนวทางการดำเนินงาน CSR in process
 • ธนาคารกำหนดนโยบายและมุ่งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนโยบายเรื่อง แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล อาทิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มประโยชน์และความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • ธนาคารสนับสนับสนุนให้สายงานต่างๆ สร้างสรรค์นวัตกรรมในกระบวนการทำงาน
นอกจากนี้ ธนาคารร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบงานความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการทำงาน (CSR after process) ที่เรียกว่า ‘โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติกับเกียรตินาคินภัทร (พพช.) โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่
 • ด้านส่งเสริมการศึกษา
 • ด้านการพัฒนาจริยธรรมและภูมิคุ้มกันสังคม
 • ด้านการบรรเทาทุกข์และสาธารณกุศล


โครงการปี 2557
การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารได้รับการขับเคลื่อนระดับนโยบายจากคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการธุรกิจธนาคารพาณิชย์ คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ โดยมี KK CSR Agents เป็นกลไกในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจริง และติดตามผล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพแท้จริง มุ่งสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อความสำเร็จของลูกค้าและประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อสังคม”

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ


ถัดไป
ก่อนหน้า
ระดับ “ A-” แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือ คงที่

ระดับ “ A-” แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” หรือ คงที่

โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ระดับ "ดีเลิศ" 100 คะแนนเต็ม (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8)

ระดับ "ดีเลิศ" 100 คะแนนเต็ม (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10)

จากการประเมินคุณภาพการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550-2559 (Annual General Meeting : AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รางวัล "Investors Choice Award"

รางวัล "Investors' Choice Award"

จากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คะแนนเต็ม 100% ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน (ปี 2552 – 2559) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใต้โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

รางวัล SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

(Corporate Governance Report)

ที่สามารถรักษาความโดดเด่น และมีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2553-2557) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร
รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น

รางวัล SET Awards ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น

(Outstanding Corporate Social Responsibility Awards)

ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 10,000 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (ปี 2555 – 2557) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
ย้อนกลับ