บริการ KK พร้อมเพย์ สำหรับนิติบุคคล

บริการ KK พร้อมเพย์ สำหรับนิติบุคคล

สะดวก คล่องตัว ไม่ต้องใช้เงินสดในทุกสถานการณ์ผ่านระบบการชำระเงิน

ดูต่อด้านล่าง
บริการ KK พร้อมเพย์ สำหรับนิติบุคคล

บริการ KK พร้อมเพย์ สำหรับนิติบุคคล

สะดวก คล่องตัว ไม่ต้องใช้เงินสดในทุกสถานการณ์ผ่านระบบการชำระเงิน
20170523084959-09364.png

KK พร้อมเพย์ สำหรับนิติบุคคล คืออะไรKK พร้อมเพย์ สำหรับนิติบุคคล


ทางเลือกใหม่ ในการโอนเงินและรับเงิน ซึ่งจะทำให้มีความสะดวกมากขึ้น มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม และปลอดภัยเทียบเท่าบริการโอนเงินในปัจจุบัน ส่วนบริการโอนเงินแบบเดิมก็ยังมีอยู่

ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น คือ ในการโอนเงิน ผู้โอนไม่จำเป็นต้องขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอน เพียงแต่ทราบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับก็โอนเงินไปให้ได้

ช่องทางให้บริการโอนเงินของพร้อมเพย์ คือ ให้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทุกสาขา, KK Biz e-Banking20170523085501-32042.png

การลงทะเบียน


เงื่อนไขการรับลงทะเบียน นิติบุคคล
1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีเลขที่ผู้เสียภาษี 13 หลัก
2. ลงทะเบียน KK พร้อมเพย์ ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล
3. ประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น


ประเภทนิติบุคคลที่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์

นิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)
- เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักที่ได้จาก DBD = เลขประจาตัวผู้เสียภาษี

นิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เลขที่เอกสารสำคัญขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่นิติบุคคลนั้นๆ ไปจดทะเบียน
- นิติบุคคลต้องไปขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร (13 หลัก)
- หากนิติบุคคลนั้นยังไม่ได้ขอเลขประจาตัวผู้เสียภาษีจากกรมสรรพากร จะไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ใบคำขอลงทะเบียน KK พร้อมเพย์ นิติบุคคล
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) หรือเอกสารแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง (ผู้ที่ลงนามในใบคำขอ)
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (กรณีเลขที่จัดตั้งไม่ใช่เลขผู้เสียภาษีอากร 13)
6. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
    - สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจทุกท่าน
    - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจทุกท่าน

ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนพร้อมเพย์สำหรับนิติบุคคล

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชี
สาขาธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศ
เปิดรับลงทะเบียนพร้อมเพย์ นิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป 
 20170523085645-30646.png

อัตราค่าธรรมเนียม


ค่าธรรมเนียมบริการพร้อมเพย์

โอนเงินไปยังหมายเลขประจำตัวประชาชน. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้รับเงินได้ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เรียบร้อยแล้ว ฟรีทุกรายการ!!