เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์ - แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

ประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกลงทุนได้อย่างอิสระ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูง

เคเคเจน อินเวสท์ ลิงค์ - แบบชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • 17 Feb 2018
 • 2,823

ประกันชีวิต

แบบอินเวสท์ ลิงค์

จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว คุ้มครองชีวิตตลอดชีพและมีความคุ้มครองชีวิตสำหรับการเสียชีวิตทุกกรณีขั้นต่ำ 130% *ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระครั้งเดียว *กรณีไม่มีการถอนเงินกองทุนภายใต้กรมธรรม์

โอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในระยะยาวกับหลากหลายกองทุนรวมชั้นนำ ให้คุณมั่นใจกับเงินลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพของผู้จัดการกองทุน

อิสระในการเลือกลงทุนในกองทุนที่คุณสนใจ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนและจัดสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนได้ตามจังหวะการลงทุนที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

มีสภาพคล่องสามารถเพิ่มการลงทุนหรือถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม**

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เงื่อนไขของกรมธรรม์ KKGEN INVEST LINK (SP)

ระยะเวลาเอาประกันภัย: กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุ 99 ปี หรือตราบที่มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอสำหรับหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

อายุรับประกันภัย: 1 เดือน - 70 ปี

การพิจารณาอนุมัติการรับประกันภัย: เป็นไปตามกฎเกณฑ์ปกติของบริษัทฯ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม: ไม่สามารถซื้อได้

คำเตือน: 

 1. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรพิจารณาถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เนื่องจากกรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว มีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์ ซึ่งอาจมีผลให้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ และมูลค่าจากการถอนเงินจากกรมธรรม์ มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากกรมธรรม์
 4. การลงทุนในหน่วยลงทุนตามรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินที่ได้ลงทุนไป
 5. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกจัดสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้ขอเอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำ หรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือ ไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
 6. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
 7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนและกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อชำระหนี้ของตนเอง
 8. กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน จำนวนหน่วยลงทุนจะมีจำนวนลดลงตามค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ที่มีการหักชำระในระหว่างสัญญาซึ่งอาจทำให้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีจำนวนลดลงอันเป็นเหตุให้กรมธรรม์ขาดอายุได้ ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์จะขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้ขอเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้น
 9. ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 10. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางการร้องเรียนของผู้ขอเอาประกันภัยสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

 1. ส่งจดหมาย หรือ e-mail มาที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์บริการลูกค้าเจนเนอราลี่ (Customer Care Center) 02 612 9888 e-mail : info@generali.co.th เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1602-1605 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.) สายด่วนประกันภัย โทร.1186
 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) Help Center โทร. 02 263 6000 หรือ www.sec.or.th

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยของผู้ขอเอาประกันภัย
บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยโดยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามช่องทางและวิธีการ ดังต่อไปนี้ชำระเป็น เงินสด / เช็ค (ไม่รับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า) และ แคชเชียร์เช็ค โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือ นำฝากเช็คเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุ ดังนี้ 

ธนาคาร

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารเกียรตินาคิน

สาขาอโศก

00031300000070

พิจารณารับประกันชีวิตโดย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต
 2. แบบประกันชีวิตนี้มีชื่อทางการว่า ยูนิต ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 3. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 4. ควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
Promotions
Related Article