วัยที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- วัยเริ่มทำงาน
- วัยเริ่มสร้างครอบครัว

หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- การลงทุน

สาระน่ารู้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อ

     ข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อมีความสำคัญในการพิจารณาให้สินเชื่ออย่างมาก ดังนั้น ผู้ขอสินเชื่อจึงควรเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนก่อนไปติดต่อขอสินเชื่อ เพื่อที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการจะได้ไม่เสียเวลาขอหลักฐานเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อแสดงเอกสารไม่เพียงพอหรือไม่น่าเชื่อถือ

     ผู้ขอสินเชื่อควรเตรียมเอกสาร ดังนี้
     1. เอกสารแสดงรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ ตามที่สถาบันการเงินร้องขอ เช่น
          1.1 เป็นผู้มีรายได้จากงานประจำ แสดงหลักฐานสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือที่เป็นปัจจุบัน
          1.2 เป็นเจ้าของกิจการ แสดงหลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากของกิจการ หรือของตนเอง ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือสมุดลงบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกิจการ ใบคำสั่งซื้อสินค้าและ/หรือใบส่งของ ใบสั่งสินค้าจากลูกค้า ใบแสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
     2. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
     3. หลักฐานอื่น ๆ ที่สถาบันการเงินร้องขอ เช่น เอกสารแสดงหลักประกัน หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน/บริษัท สำเนาใบแสดงภาษีเงินได้ งบการเงินของกิจการปีล่าสุดฉบับยื่นกรมสรรพากร เป็นต้น

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจครอบครัว ร้านค้า หรือร้านแผงลอย ที่ไม่มีหลักฐาน เช่น บัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือใบเสร็จต่าง ๆ นั้น ก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับสินเชื่อ เพราะสถาบันการเงินบางแห่งมีความถนัดที่จะทำธุรกิจกับลูกค้ารายย่อย หรือกับผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก เช่น อาจส่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อไปสังเกตการณ์ ณ ที่ร้านค้าแผงลอยของผู้ขอสินเชื่อ เพื่อประเมินความสามารถในการหารายได้ของผู้ขอสินเชื่อ โดยพิจารณาจากจำนวนลูกค้าที่มาซื้อของในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

back


Tag :
  • บัญชีเงินฝาก
  • จดทะเบียน
  • สินเชื่อ
  • กิจการ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม