วัยที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- วัยเริ่มสร้างครอบครัว
- วัยเริ่มการงานมั่นคง

หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- ที่อยู่อาศัย

สาระน่ารู้ประโยชน์ของ บตท. (Benefits of SMC)

ประโยชน์ของ บตท. (Benefits of SMC)

จากแนวทางในการทำธุรกรรมการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ บตท. จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ต่อระบบการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินที่ขายสินเชื่อ ประชาชนผู้กู้ ตลอดจนผู้ลงทุน และสถาบันการลงทุนที่ได้ลงทุนในพันธบัตรของ บตท. ซึ่งสามารถสรุปผลประโยชน์ได้ดังนี้

ต่อสถาบันการเงิน

     - ช่วยลดภาระของสถาบันการเงินในการดำรงสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยสามารถนำสินทรัพย์มาแปลงเป็นหลักทรัพย์ (เงินสด/พันธบัตร) โดยการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กับ บตท. และทำให้สัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงดีขึ้น
     - ช่วยให้สถาบันการเงินมีต้นทุนทางการเงินต่ำและคงที่ระยะยาว ทำให้สามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     - เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ ๆ ให้มีความหลากหลายให้แก่สถาบันการเงิน ส่งผลให้มีการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่อนาคตต่อไป

ต่อนักลงทุนในพันธบัตร
     - เป็นพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
     - เป็นการเพิ่มตราสารในระบบการเงินและสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Yield Curve) ให้กับตลาดตราสารหนี้
     - สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาว ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ต่อระบบเศรษฐกิจและระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย
     - การรับซื้อสินเชื่อของ บตท. จะเร่งทำให้สถาบันการเงินขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สามารถขายที่อยู่อาศัยหรือระบายอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างค้างอยู่ในระบบออกสู่ตลาด เนื่องจากผู้ซื้อสามารถหาวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ได้ง่ายขึ้น
     - การดำเนินโครงการของ บตท. เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยประชาชนสามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น มีต้นทุนการกู้ยืมไม่แพงและไม่ผันผวน ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยรวมดีขึ้น
     - การดำเนินโครงการของ บตท. จะช่วยลดความเสี่ยงด้าน Funding Mismatch ของสถาบันการเงิน ผ่านการระดมทุนระยะยาวจากตลาดทุน เพื่อให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยระยะยาว
     - ทำให้สถาบันการเงินสร้างมาตรฐานและพัฒนาการวิเคราะห์สินเชื่อและบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้ระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีเสถียรภาพมากขึ้น

ต่อประชาชนผู้กู้
     - ประชาชนสามารถขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในระยะยาวได้มากขึ้น
     - ประชาชนมีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินสามารถปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวลดลง
     - ประชาชนสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณข้อมูลจาก smcthailand - บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

back


Tag :
  • ที่อยู่อาศัย
  • บ้าน
  • สินเชื่อ
  • อัตราดอกเบี้ย
  • สถาบันการเงิน
  • อสังหาริมทรัพย์