วัยที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- วัยเริ่มทำงาน
- วัยเริ่มการงานมั่นคง

หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- การลงทุน

สาระน่ารู้ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

• องค์กรความโปร่งใสระหว่างประเทศจัดอันดับไทยไว้ที่ 88 จาก 176 ประเทศทั่วโลกที่มีปัญหาคอรัปชั่นในปี 2555 ด้วยคะแนนความโปร่งใสเพียง 37 เต็ม 100 สะท้อนปัญหาการโกงกินในประเทศระดับสูง

• รายงานวิจัยเชิงสำรวจของสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ พบคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนมากกว่าร้อยละ 75 ยอมรับรัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น แต่ขอให้ตนเองได้ประโยชน์ด้วย และกว่าร้อยละ 68.3 มีความโน้มเอียงที่จะโกหกเพื่อเอาตัวรอด ซึ่งหมายความว่าเยาวชนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่เชื่อในค่านิยม “ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน” อีกต่อไป

อันตรายของการทุจริตคอร์รัปชั่น

     การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องอันตรายต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อนๆ คงจำความล้มเหลวของบริษัทพลังงานอเมริกัน Enron ที่ล้มละลายในปี 2001 และกรณีบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของอเมริกา WorldCom ที่ล้มละลายในปี 2002 ซึ่งมีสาเหตุจากการทุจริตคอร์รัปชั่นและการดำเนินธุรกิจโดยขาดหลักธรรมาภิบาล กล่าวกันว่า Enron ใช้เวลา 16 ปี สร้างบริษัทที่มีทรัพย์สิน จาก 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 65,000 ล้านเหรียญ มียอดขาย 101,000 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ใช้เวลาเพียง 24 วันเท่านั้น ในการล้มละลาย และที่สำคัญทั้งสองบริษัทใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายเดียวกัน คือ Arthur Andersen หนึ่งใน 5 ยักษ์ใหญ่ของบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจของโลก ซึ่งในเวลาต่อมาก็ต้องเลิกกิจการเช่นกัน

     นอกจากกรณี Enron, Worldcom ก็ยังมี Tyco, Imclone, Global Crossing, Adelphia ฯลฯ ที่ล้วนประสบปัญหาธุรกิจ โดยสาเหตุสำคัญคือการขาดบรรษัทภิบาลที่ดีและการทุจริตคอร์รัปชั่นเช่นกัน
กิจการที่ขาดหลักธรรมาภิบาลก็เหมือนกับกำลังเสี่ยงกับระเบิดเวลาที่ไม่รู้ว่าจะระเบิดเมื่อไหร่ และเมื่อระเบิดแล้ว ผลเสียหายจะรุนแรงมากน้อยเพียงใด อาจถึงขั้นล้มละลายอย่างกรณีของ Enron หรือ Worldcom ก็ได้

เลือกลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการลงทุน
     เพื่อนๆ คงไม่อยากลงทุนในบริษัทที่ต้องปิดกิจการลงเพราะการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรและการไม่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพราะนั่นหมายถึงการเสื่อมค่าของเงินที่เราลงทุนไปในบริษัทนั้นด้วย ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกลงทุนกับบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้น ซึ่งบริษัทประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่คู่ควรแก่เงินลงทุนของเพื่อนๆ
     • มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เช่น การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องและมีมาตรฐานการบัญชี
     • ปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกำกับดูแล พนักงาน เจ้าหนี้ คู่ค้า ชุมชนและสังคม
     • มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี
     • มีความรับผิดชอบต่อสังคม
     • มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เช่น รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของตน
     • มีคณะกรรมการที่เป็นอิสระและเข้มแข็ง ในการตัดสินใจใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

เพื่อนๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จากเว็บไซด์บรรษัทภิบาลแห่งชาติ (http://www.cgthailand.org/SetCG/index.html)

ขอบคุณข้อมูลจาก คุณสาธิต บวรสันติสุทธิ์

back


Tag :
  • ลงทุน
  • ความสำเร็จ
  • การลงทุน
  • กิจการ
  • ปฏิบัติงาน
  • หน้าที่