หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- ที่อยู่อาศัย

สาระน่ารู้เริ่มต้นกู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำอย่างไร

เริ่มต้นกู้เงินซื้อบ้าน ต้องทำอย่างไร

ขั้นตอนการกู้เงินซื้อบ้านสำหรับมือใหม่ ทั้งการเตรียมหลักฐานและติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขออนุมัติเงินกู้

ติดต่อฝ่ายสินเชื่อบ้านกับธนาคาร

การ ขอกู้เงินกับสถาบันการเงินเริ่มจากติดต่อกับฝ่ายสินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อเคหะของธนาคาร เพื่อแสดงความจำนงขอกู้ พร้อมทั้งนำหลักฐานยื่นประกอบการขอกู้โดยครบถ้วน

เอกสารต่างๆ เตรียมให้ครบถ้วน

หาก ในวันยื่นกู้เอกสารหลักฐานยื่นประกอบการขอกู้โดยครบถ้วน ซึ่งหากในวันยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆ ไม่ครบจะทำให้ผู้กู้ต้องนำเอกสารมาให้หรือมายื่นกู้ใหม่ในภายหลังและอาจทำ ให้การวิเคราะห์อนุมัติล่าช้าออกไป หลังจากยื่นกู้แล้วจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการประเมินราคาหลักประกัน

สำรวจและประเมินราคา

เมื่อยื่นกู้แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินราคาบ้านและที่ดิน ที่จะนำมาจำนองเป็นหลักประกันโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2-7 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน

วิเคราะห์รายได้ ฐานะทางการเงิน

ธนาคารและสถาบันการเงินจะพิจารณาคำขอกู้โดยจะทำการวิเคราะห์รายได้ ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการผ่อนชำระ และหลักประกันของผู้กู้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ และจะแจ้งผลการขอกู้ให้ผู้กู้ทราบ โดยปกติทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-3 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารและสถาบันการเงิน

ลงนามในสัญญา

เมื่อได้รับอนุมัติกู้แล้ว ผู้กู้จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อมาลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดวันไปทำนิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน

ติดต่อสำนักงานที่ดิน

ใน วันโอนกรรมสิทธิ์และจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน ผู้กู้ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินจะไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดินที่หลักทรัพย์ตั้งอยู่ ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องเตรียมเงินเป็นค่าจดทะเบียนจำนองตามปกติร้อยละ 1 ของวงเงินกู้และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ตามปกติร้อยละ 2 ของราคาประเมินของกรมที่ดิน ซึ้งโดยทั่วไปผู้ขายมักจะเป็นผู้จ่ายเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

รับเงินเป็นแคชเชียร์เช็ค

เมื่อทุกขั้นตอนเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินกู้ให้ผู้กู้เป็นแคชเชียร์เช็ค เพื่อให้ผู้กู้จ่ายเงินคงเหลือให้กับเจ้าของโครงการ หรือผู้ขายต่อไป เมื่อผู้กู้ได้รับเงินกู้แล้ว ผู้กู้ก็จะต้องมีภาระในการผ่อนชำระงวดทุกเดือนภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายต่างๆ กับการขอสินเชื่อ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเชื่อ ค่าประเมินมูลค่าหลักประกัน ค่าธรรมเนียมจำนองของสำนักงานที่ดิน ค่าประกันอัคคีภัย ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.cmc.co.th

back


Tag :
  • สินเชื่อบ้าน
  • เอกสาร
  • หลักฐาน
  • หลักประกัน
  • จำนอง
  • สถาบันการเงิน
  • ผู้กู้
  • รายได้
  • ฐานะการเงิน