หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- การลงทุน

สาระน่ารู้เตรียมพร้อมยื่นภาษีประจำปี

เตรียมพร้อมยื่นภาษีประจำปี

ได้เวลายื่นภาษีประจำปีสำหรับบุคคลธรรมดากันแล้ว อย่าลืมเตรียมเอกสารให้พร้อม

- ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เอกสารสำหรับการหักลดหย่อน (ถ้ามี) เช่น
* ใบเสร็จค่าเบี้ยประกันชีวิต
* ใบรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
* หนังสือรับรองการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
* ใบรับรองการซื้อ LTF / RMF

แล้วยื่นกับกรมสรรพากร ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

เตรียมพร้อมยื่นภาษีประจำปี

back


Tag :
  • LTF
  • RMF
  • Tax
  • ยื่นภาษี
  • ลดหย่อนภาษี
  • กรมสรรพากร