วัยที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- วัยเริ่มสร้างครอบครัว

หมวดที่เกี่ยวข้องกับบทความ

- ลงทุนกับเราตั้งเป้าได้เป็นล้าน

สาระน่ารู้เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ได้รับความนิยม เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตราสารหนี้ค่อนข้างมาก
เส้นทางสู่เงินล้านอย่างมั่นคง ด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีโครงสร้างและลักษณะหลายๆ อย่างคล้ายกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แต่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานถูกกำหนดให้ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในวงกว้าง โดยมีการระบุประเภทกิจการที่สามารถลงทุนไว้อย่างชัดเจน เช่น ระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม และ ทางพิเศษ เป็นต้น นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ช่วยลดภาระทางการคลัง และเป็นทางเลือกการระดมทุนของภาคเอกชน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในฐานะการลงทุนทางเลือกยังมีความน่าสนใจอีกหลายประการต่อนักลงทุน เช่น 1) เพิ่มทางเลือกในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีรายได้ประจำ เช่น ค่าโดยสาร ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ หรือค่าผ่านทาง 2) มีทางเลือกค่อนข้างหลากหลายในแง่ของผลตอบแทนและความเสี่ยง เนื่องจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานอาจจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน และมีที่มาของรายได้ที่หลากหลาย 3) มีขนาดกองทุนที่ค่อนข้างใหญ่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานโดยทั่วไปมีมูลค่าการลงทุนค่อนข้างสูง ทำให้มีสภาพคล่องการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยทั่วไปดีกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ 4) มีความยืดหยุ่นในการระดมทุนเนื่องจากสามารถกู้ยืมได้สูงสุด 3 เท่าของทุน และ 5) ทางการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยนักลงทุนบุคคลได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีนับตั้งแต่ตั้งกอง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปต้องนำมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้นักลงทุนซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้เช่นเดียวกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และมีข้อจำกัดในการลงทุนในโครงการที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ (Greenfield) ไม่เกิน 30% และกำหนดอัตราการจ่ายปันผลขั้นต่ำที่ 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ของกองทุน การเข้าลงทุนอาจจะเป็นได้ทั้งการเข้าไปซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งจะเทียบเคียงได้กับการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold หรือเป็นการลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิสัมปทาน หรือสิทธิในการรับรายได้ในอนาคต ซึ่งถ้ามีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนก็จะเทียบเคียงได้กับกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบ Leasehold ปัจจุบันมีกองทุนรวมโครงพื้นฐานที่ซื้อขายในตลาดเพียง* 4 กอง เป็นกิจการโทรคมนาคม 2 กอง และมีรถไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าอย่างละกอง ผลตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือหน่วย** อยู่ที่ 7.1% - 8.2% ไม่รวมส่วนของเงินต้นที่คืนให้กับผู้ถือหน่วยจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สิน จะเห็นว่าผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจไม่แพ้กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและตราสารหนี้ค่อนข้างมาก

ความเสี่ยงหลักของการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็คล้ายกับกองทุนอสังหาริมทรัพย์คือเงินปันผลจะขึ้นกับผลประกอบการของกองทุน และมูลค่าเงินลงทุนผันผวนไปตามราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นนักลงทุนควรศึกษาปัจจัยพื้นฐานของกองทุนและมูลค่าที่เหมาะสม คล้ายกับการศึกษาหุ้นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามกิจการโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการอาจจะมีความเสี่ยงทางด้านกฎระเบียบและกฎหมายค่อนข้างสูงเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสัมปทานภาครัฐหรืออาจจะถูกกำกับดูแลค่อนข้างเข้มงวดเนื่องจากเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในวงกว้าง เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการศึกษาหนังสือชี้ชวนในส่วนของการเปิดเผยความเสี่ยงมากเป็นพิเศษสำหรับกองทุนประเภทนี้ สำหรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุนแม้จะเสี่ยงน้อยกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ แต่สำหรับพอร์ตการลงทุนขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกัน

* ณ วันที่ 3 ก.ค. 58
** ผลตอบแทนที่จ่ายคืนให้กับผู้ถือหน่วยย้อนหลัง 1 ปี ของกองทุน BTSGIF, ABPIF, TRUEIF และ JASIF โดยคำนวณจากราคา ณ วันที่ 3 ก.ค. 58 และไม่รวมเงินลดทุนที่เกิดจากมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง

 

 

ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย
บทความโดย
คุณทวีศักดิ์ เผ่าพัลลภ
ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บลจ.ภัทร จำกัด (มหาชน)
คลิกดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกฉบับเต็ม

 

back


Tag :
  • กองทุนรวม
  • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์