ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมรับประกาศฯ แนวร่วมต่อต้านทุจริต

รับประกาศฯ แนวร่วมต่อต้านทุจริต

25 กุมภาพันธ์ 2558

นางภัทรพร มิลินทสูตร ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากนายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อเร็วๆ นี้ ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน

back


Tag :
  • แนวร่วม
  • ต่อต้าน
  • ทุจริต
  • ประกาศฯ
  • CAC