ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมกองทุนเปิด PHATRA SG-AA

กองทุนเปิด PHATRA SG-AA

31 มีนาคม 2558

 กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น กองทุนที่ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด

กรุงเทพ, 31 มีนาคม 2558 - บลจ. ภัทร ส่งกองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) เสริมทัพกองทุนรวม เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาบริหารจัดการเงินลงทุนด้วยตนเอง เน้นจุดเด่นพอร์ตเดียวครบทุกทรัพย์สิน ช่วยเพิ่มผลตอบแทนและลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุน ตอบโจทย์การลงทุนระยะปานกลางถึงยาวเพื่อสร้างความมั่นคง

ดร. พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บล. ภัทร ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนมีความเห็นว่าจากสภาพโดยรวมของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวน การกระจายสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) จัดว่ามีความสำคัญ ซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายความเสี่ยงแล้ว การทำ asset allocation ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับระดับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และมุมมองการลงทุน

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) เปิดเผยว่ากองทุนเปิดภัทร
สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว และต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง โดยจุดเด่นของกองทุนเปิด PHATRA SG-AA อยู่ที่พอร์ตการลงทุนแบบผสมซึ่งจัดสรรการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ มีกระจายการลงทุนไปในหุ้น ตราสารหนี้และตราสารทางเลือกหลากหลายประเภทและหมวดธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้กรอบการแนะนำการลงทุนจาก บล. ภัทร ที่ปรึกษาการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการลงทุน โดยเน้นการปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท (Asset Allocation) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดในแต่ละช่วงเวลา จึงถือเป็นตัวช่วยในการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ ทั้งยังเหมาะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุน นอกจากนี้ กองทุนยังมีผลการดำเนินงานที่น่าสนใจทั้งในสภาวะตลาดขาลงและตลาดขาขึ้น

กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ กลต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบภายใต้กรอบการให้คำแนะนำด้านการลงทุนตามที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจาก บล. ภัทร ที่ปรึกษาการลงทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสมที่ลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิด PHATRA SG-AA สามารถลงทุนได้ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรก 10,000 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ และติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โทร 0-2305-9800 ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

back


Tag :
  • กองทุนเปิด
  • นักลงทุน
  • ลงทุน
  • ภัทร
  • PHATRA SG-AA
  • กองทุนรวม
  • เงินลงทุน