ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบลจ.ภัทรโชว์ผลงานกองทุนเปิด

บลจ.ภัทรโชว์ผลงานกองทุนเปิด

27 เมษายน 2558

 บลจ. ภัทรโชว์ผลงานนำกองทุนเปิด PHATRA SG-AA ทะลุเป้ากว่าพันล้านบาท

กรุงเทพฯ, 27เมษายน 2558– นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ.ภัทร) (Mr.Yuthapol Laplamool, Managing Director, Phatra Asset Management) เปิดเผยว่ากองทุนเปิดภัทร สตราทิจิคแอสเซ็ทอโลเคชั่น(PHATRA SG-AA)ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ ตราสารทางเลือก และ/หรือเงินฝาก ทั้งในและ/หรือต่างประเทศได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน โดยตั้งแต่ทำการเสนอขายเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นับจนถึงปัจจุบัน มียอดลงทุนเกินกว่า 1,000 ล้านบาทแล้ว เนื่องจากกองทุนดังกล่าวสามารถตอบโจทย์การจัดสรรการลงทุนของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวมทั้งช่วยลดความยุ่งยากในการตัดสินใจลงทุนของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากกองทุนนี้เน้นการลงทุนตามแนวทางและกรอบการลงทุนของ บล.ภัทร โดยมี บลจ.ภัทร จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์จังหวะและโอกาสการลงทุนเป็นผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) นอกจากนี้ การจัดสรรการลงทุนจะมีคณะกรรมการของทั้ง บล.ภัทร และ บลจ.ภัทร ร่วมกันวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับน้ำหนักการลงทุน (rebalancing) และบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ลงทุน

นอกจากนี้ จากภาวะตลาดในปัจจุบันที่มีความผันผวน กองทุนเปิด PHATRA SG-AA ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาวและต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี สามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง ลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ.ภัทร โทร 0-2305-9800 ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล นโยบายการลงทุน ความเสี่ยงของกองทุน และผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน

back


Tag :
  • บลจ.ภัทร
  • กองทุนเปิด
  • การลงทุน
  • สินทรัพย์
  • ความผันผวน
  • PHATRA SG-AA