ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมบลจ.ภัทร เสนอทางเลือกการลงทุน “PHATRA SG-AA”

บลจ.ภัทร เสนอทางเลือกการลงทุน “PHATRA SG-AA”

21 กรกฎาคม 2558

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (บลจ. ภัทร) ส่งกองทุนเปิดภัทร ตราทิจิคแอสแซ็ทอโลเคชั่น (PHATRA SG-AA) กองทุนที่ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด เน้นจุดเด่นลงทุนพอร์ตเดียวได้กระจายการลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท บริหารจัดการภายใต้การจัดสรรเงินลงทุนโดยทีมวิเคราะห์การลงทุนจาก บล. ภัทร และการคัดเลือกทรัพย์สินเพื่อการลงทุนโดยทีมการลงทุนของ บลจ. ภัทร ลงทุนขั้นต่ำเพียง 10,000 บาท ปัจจุบันกองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1,852 ล้านบาท ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังเฉลี่ย 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี อยู่ที่ 1.91% 4.48% และ 4.32% ตามลำดับ (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง* 3 เดือน 6 เดือนและ 1 ปี ที่ 1.49% 1.73% และ 4.31% ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลจ. ภัทร โทร 0-2305-9800 ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง

back


Tag :
  • Phatra SGAA
  • การลงทุน
  • หลักทรัพย์ภัทร
  • กองทุน