ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารอื่นภายในเครือข่าย ATM Pool

ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารอื่นภายในเครือข่าย ATM Pool

31 สิงหาคม 2558

เรียน ผู้ถือบัตร KK ATM ทุกท่าน

ธนาคารขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารอื่นภายในเครือข่าย ATM Pool โดยเริ่มคิดค่าบริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 
มีเงื่อนไขตามที่ธนาคารแจ้งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝาก ข้อ 10.1.2 ฉบับลงวันที่ 30 พ.ย. 57 ดังนี้

- รายการถอนเงิน สอบถามยอดเงิน โอนเงินภายในบัตร ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารอื่น ไม่คิดค่าบริการสำหรับ 10 รายการแรกของเดือน
- รายการครั้งที่ 11 เป็นต้นไป ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการครั้งละ 10 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตร KK Lively, KK Member, KK Priority ATM , KK Value, KK Trust และ KK Protect ที่บัญชีหลักภายในบัตรมียอดเงินคงเหลือเฉลี่ยของเดือนก่อนหน้านี้ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม (ยกเว้นบัตร KK Maxi)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด มหาชน

back


Tag :
  • ค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมบัตร ATM


ข่าวที่เกี่ยวข้อง