ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธ.เกียรตินาคินรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015

ธ.เกียรตินาคินรับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015

19 ตุลาคม 2558

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2015
จากเวที SET Sustainability Awards 2015

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบรางวัล Thailand Sustainability Investment จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2015 ซึ่งจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัล Thailand Sustainability Investment เป็นรางวัลที่คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมูลนิธิเพื่อคนไทยเพื่อมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) เพื่อสะท้อนการดำเนินงานที่คำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนในตลาดทุนไทย ที่มีแนวคิดลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (responsible investment) โดยในปี 2558 มีบริษัทจดทะเบียนได้รับรางวัลนี้ทั้งสิ้น 51 บริษัท
back


Tag :
  • รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015
  • awards