ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมกองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ

6 มกราคม 2559

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ PHATRA GNP
PHATRA GNP
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Capital Group New Perspective Fund (LUX)
- เชื่อมั่นในแนวทางการบริหารเชิงรุกที่ยาวนานกว่า 40 ปี พร้อมโอกาสเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุน Capital Group ที่มีประสบการณ์ด้านการลงทุนเฉลี่ยกว่า 20 ปี
- เอาชนะตลาดฯในช่วงขาลงได้ทุกครั้ง**
- อัตราผลตอบแทนตั้งแต่ตั้งกองทุในสหรัฐฯ เฉลี่ย 13.3% ต่อปี***

หมายเหตุ:
* กองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
** ในภาวะที่ตลาดฯผันผวน กองทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีเทียบวัด
*** ข้อมูล ณ มิ.ย. 58 website: www.thecapitalgroup.com

สนใจลงทุนหรือขอคำแนะนำการลงทุน พร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร โทร 02 305 9800 และธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนหลักมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

back


Tag :
  • กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ
  • PHATRA GNP
  • PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND