ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้างการบริหาร

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้างการบริหาร

1 มิถุนายน 2559

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้างการบริหาร 
เพิ่มประสิทธิภาพ รองรับการขยายธุรกิจ

(1 มิถุนายน 2559) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร “KKP” ประกาศปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจฯ โดยรวมศูนย์การบริหารมาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนเดียวกันของทั้งกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประสานประโยชน์กันอย่างใกล้ชิด โดยมิได้คำนึงถึงองค์กรหรือนิติบุคคลของธุรกิจนั้นๆ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ดังนี้
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ปรับโครงสร้างการบริหาร

1. ภาพรวมกลุ่มธุรกิจฯ ทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กำกับดูแลโดยนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทั้งธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
2. กลุ่มงานหลักทรัพย์สถาบัน งานวิจัย และงานสนับสนุนต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ดูแลโดยนางพัชนี ลิ่มอภิชาต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
3. กลุ่มงานลงทุน (Principal Group) ประกอบด้วยฝ่าย Equity & Derivatives Trading ฝ่าย Hedge Fund และฝ่าย Direct Investment ของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้การดูแลของนายกฤติยา วีรบุรุษ กรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
4. กลุ่มงาน Wholesale and Investment Banking Group ประกอบด้วยสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน ของ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร, สายงานตลาดการเงินและสายงานสินเชื่อบรรษัท ของธนาคารเกียรตินาคิน อยู่ภายใต้การบริหารของนายนรเชษฐ์ แสงรุจิ กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
5. กลุ่มงานลูกค้าบุคคล (Private Client Group) ได้แก่ สายธนบดีธนกิจของธนาคารเกียรตินาคิน สายงานลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด อยู่ภายใต้การบริหารของนางกุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์และการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่มธุรกิจฯ ให้มีโอกาสเข้าไปดูแลในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ก็เช่นกัน ซึ่งมั่นใจว่าการปรับโครงสร้างการบริหารดังกล่าว จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าและบริการ ส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

back


Tag :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง