ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมKKP รับรางวัล Investors' Choice Award 100 คะแนนเต็ม 8 ปีต่อเนื่อง

KKP รับรางวัล Investors' Choice Award 100 คะแนนเต็ม 8 ปีต่อเนื่อง

1 สิงหาคม 2559

KKP รับรางวัล Investors' Choice Award
100 คะแนนเต็ม 8 ปีต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นางภัทรพร มิลินทสูต ประธานเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เป็นผู้แทนกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) เข้ารับรางวัล Investors' Choice Award จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมด้วยนางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 100 คะแนนเต็ม โดย KKP จัดอยู่ในกลุ่มสูงสุด คือ ประเภทที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ปี (2552-2559) เป็น 1 ใน 12 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว และที่สำคัญคือเป็น 1 ใน 2 สถาบันการเงินที่อยู่ในกลุ่มนี้

รางวัล Investors' Choice Award เป็นรางวัลที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมอบเป็นเกียรติยศและเป็นกำลังใจให้กับบริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น และสุจริตใจต่อผู้ถือหุ้นผ่านการจัดประชุมสามัญประจำปี ด้วยเกณฑ์การประเมิน 2 ใน 5 หัวข้อหลักของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

back


Tag :
  • รางวัล
  • Investors' Choice Award