ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินแนะหลัก “4 รู้สู่ความมั่นคง” ให้เยาวชน ณ บ้านปรานี

ธนาคารเกียรตินาคินและมูลนิธิเกียรตินาคินแนะหลัก “4 รู้สู่ความมั่นคง” ให้เยาวชน ณ บ้านปรานี

8 กันยายน 2559

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกียรตินาคิน ร่วมกับมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาจัดโครงการ “4 รู้สู่ความมั่นคั่ง : ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” ให้กับเยาวชนหญิงในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรของธนาคารและมูลนิธิเกียรตินาคินได้จุดประกายให้เยาวชนจำนวน 24 คนได้ตระหนักถึงการสร้างความสำเร็จในชีวิตบนหลักการวางแผนจัดการทางการเงินที่ดีซึ่งประกอบด้วย การรู้หารายได้ การรู้เก็บออม การรู้วิธีใช้จ่าย และการรู้ขยายดอกผล เพื่อเป็นแนวทางการสร้างความมั่นคงให้กับเยาวชนเมื่อถึงเวลากลับไปใช้ชีวิตในสังคมตามปรกติ

back


Tag :
  • CSR
  • มูลนิธิเกียรตินาคิน