ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมเกียรตินาคินภัทร สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เกียรตินาคินภัทร สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

19 กันยายน 2559

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในโครงการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน กรรมการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และรองประธานกรรมการ มูลนิธิเกียรตินาคิน และนายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล ประธานสายตลาดการเงิน ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นผู้แทนมอบให้กับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมด้วยนายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อเร็วๆ นี้

การสนับสนุนทุนการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการทำงาน (CSR after process) ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ภายใต้โครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคินภัทรที่มีกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านพัฒนาจริยธรรรมและภูมิคุ้มกันสังคม และด้านบรรเทาทุกข์และสาธาธารณกุศล โดยทุนการศึกษาส่วนนี้จัดอยู่ในหมวดการดำเนินงานด้านส่งเสริมการศึกษา ซึ่งคาดหวังผลด้านการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยเพื่อให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เป็นสากล และยั่งยืน ตอบรับกับสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) และพัฒนาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
 

back


Tag :
  • มูลนิธิเกียรตินาคิน
  • ทุนการศึกษา