ข่าวและกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรมธนาคารเกียรตินาคินได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ธนาคารเกียรตินาคินได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

7 ธันวาคม 2559

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สองจากการจัดทำ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)
ธนาคารเกียรตินาคินได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
ในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การจัดทำ THSI 55 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET 49 บริษัท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 6 บริษัท โดยทุกบริษัทได้รับคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งในปีนี้มีการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องผลประกอบการ และการคัดกรองด้านการกำกับดูแลต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุน

หมายเหตุ:
กลุ่ม 1 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท
กลุ่ม 2 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท
กลุ่ม 3 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท
กลุ่ม 4 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาท
กลุ่ม 5 บริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
กลุ่ม 6 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
 

back


Tag :
  • KKP
  • หุ้นยั่งยืน