ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ

ดูต่อด้านล่าง
ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย

เราพร้อมช่วยคุณสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับชีวิต ด้วยแผนประกันที่คัดสรรแล้วว่า "ดีที่สุด" สำหรับคนพิเศษเช่นคุณ
20150720072503-04097.png

ประกันภัยอุบัติเหตุ เคเคเจน พีเอ วัน


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • สนใจ คลิก
ประกันภัยอุบัติเหตุ KK Easy Box - PA One
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 5 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท*


*สำหรับความคุ้มครองการสูญเสียจากอุบัติเหตุสาธารณะ ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุเคเคเจน พีเอ วัน

  สรุปรายละเอียดความคุ้มครอง จำนวนเงิน
เอาประกันภัย (บาท)
1 การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) โดยมีสาเหตุจาก  
  1.1 อุบัติเหตุทั่วไป 600,000
  1.2 การถูกฆาตกรรม หรือ ถูกทำร้ายร่างกาย 250,000
  1.3 การขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000
  1.4 การนัดหยุดงาน การจลาจล การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล 250,000
  1.5 การก่อการร้าย 250,000
2 ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) สูงสุดไม่เกิน 60,000
3 การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากอุบัติิเหตุ (ไม่รวมการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) (ต่อวัน) ชดเชยสูงสุด 100 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง (ICU จ่าย 2 เท่า สูงสุด 15 วัน) 1,000
4 การเสียชีวิต การสุญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2) 1,200,000
5 ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน สำหรับการเจ็บป่วย) 20,000

เบี้ยประกันรายปี (บาท)
เบี้ยประกันภัยรายปี (ต่อ 1 กรมธรรม์) 1,700*


20160826064554-24682.png

ประกันภัยบ้านอุ่นใจ


 • รายละเอียด
 • เงื่อนไข
 • ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 6 บาท
 • รับความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 • รับความคุ้มครองค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว, โจรกรรม
  เอกสารสรุปความคุ้มครองประกันภัยบ้านอุ่นใจ
  ทุนประกันภัย : 1,000,000 บาท

 

  ความคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครอง
ความรับผิดชอบส่วนแรก
1
คุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากการเฉี่ยวชน และหรือการชนของยวดยานพาหนะ
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
 
ภัยเพิ่มเติม
 
 
2
ภัยลมพายุ
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
3
ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
4
ภัยลูกเห็บ
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
5
ภัยน้ำท่วม
ตามจริง และไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
6
ภัยจากควัน
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
7
ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
ตามจริง และไม่เกินทุนประกันภัย
ไม่มี
8
การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะต่อทางเข้าออกอาคาร
ตามจริงและไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
9
ความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บ ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย
ตามจริง และไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
10
เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และบุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยอันเนื่องจากภัย ที่คุ้มครองใน ข้อ 1 และ ข้อ 8
ตามจริง และไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน
และไม่เกิน 400,000 บาท
ตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี 
11
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวระว่างซ่อมแซม กรณีบ้านได้รับ ความเสียหายจากภัยข้อ 1 จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
ตามจริง และไม่เกิน 20,000 บาท ต่อเดือน
และไม่เกิน 6 เดือน
ไม่มี
12
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร / การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง
ตามจริง และไม่เกิน 50,000 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
13
ความเสียหายต่อตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ
ตามจริง และไม่เกิน 20,000 บาท ต่อครั้ง
และตลอดระยะ เวลาเอาประกันภัย
ไม่มี
14
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง
ตามจริง และ ไม่เกิน 10%
ของความเสียหายแต่ละครั้ง
ไม่มี
15
ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัย ข้อ 1
ตามจริง และ ไม่เกิน 10%
ของความเสียหายแต่ละครั้ง
ไม่มี

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เสียหาย โดยความรับผิดของบริษัทฯ ทุกความคุ้มครองรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ของความคุ้มครองหลักข้อ 1

ค่าเบี้ยประกันภัย (รวมอากรและภาษี)
แผน 1 : (สิ่งปลูกสร้างชั้นประเภท 1) 2,500 บาท
แผน 2 : (สิ่งปลูกสร้างชั้นประเภท 2) 3,850 บาท