โปรโมชั่น

โปรโมชั่นKK Smart Triple ผลตอบแทนสูงเหมือนฝากประจำ

KK Smart Triple ผลตอบแทนสูงเหมือนฝากประจำ

26 ตุลาคม 2559


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

วงเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
เงินฝากที่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 1.00%
เงินฝากส่วนที่เกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป 0.00%
อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)*
ครบปีที่ 1 +0.40%
ครบปีที่ 2 +0.50%
ครบปีที่ 3 + 0.60%

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่

ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

เงื่อนไข

• ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่จดทะเบียน
• จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นตํ่า 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจํานวนเงิน
• ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง  ณ วันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี
• จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : 365 วัน และคำนวนดอกเบี้ยตามสัดส่วนของจำนวนเงิน
• รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษเพิ่ม กรณีผู้ฝากปฏิบัติตามเงื่อนไข
• เงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ คำนวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะคำนวณจาก 
- ยอดคงเหลือที่ต่ำที่สุด ตลอดระยะเวลาในบัญชี ทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีก่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษของปีนั้น
• กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

back


Tag :
  • ออมทรัพย์
  • เคเคสมาร์ทริปเปิล
  • KK Smart Triple


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง