โปรโมชั่น

โปรโมชั่นมาเดี่ยวมาคู่ ก็รับดอกเบี้ยสูง

มาเดี่ยวมาคู่ ก็รับดอกเบี้ยสูง

10 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทและตั๋วแลกเงินกับธนาคารมาก่อน เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครบัตร KK Debit Card หรือ เปิดบัญชีเงินฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป รับของสมนาคุณฟรี

มาเดี่ยว
เปิดบัญชีตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป รับฟรี ตุ๊กตาน้องออมเงิน หรือ น้องออมทอง 1 ตัว มูลค่าตัวละ 280 บาท (ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.07%ต่อปี)

มาคู่ (ฝากบัญชีชื่อเดี่ยวเท่านั้น)
ยอดเงินฝากสองบัญชีรวมกันตั้งแต่ 699,999 บาทขึ้นไป รับฟรี ตุ๊กตาน้องออมเงิน ตุ๊กตาน้องออมทอง 1 คู่ (2 ตัว) มูลค่า 560 บาท (ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.08%ต่อปี)

พิเศษ
• สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple พร้อมสมัครบัตร KK Debit Card ฝากทุกๆ 500,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ภัทร มันนี่ โพสิทีฟ มูลค่า 150 บาท สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อลูกค้า 1 ราย (ของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่ากับ 0.03%ต่อปี)

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
ธนาคารสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับเชิญเข้าร่วมแคมเปญผ่าน SMS เพียงแสดงข้อความใน SMS แก่เจ้าหน้าที่สาขา

* เงื่อนไขรับของสมนาคุณ (ตุ๊กตาน้องออมเงิน ตุ๊กตาน้องออมทอง)
• เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมสมัครบัตร KK Debit Card หรือ เปิดบัญชีเงินฝากประจำตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. – 31 มี.ค. 60
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณอื่น ในกรณีที่ของสมนาคุณ ตามรายการข้างต้นหมดลง
• ลูกค้าสามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขาที่เปิดบัญชี หลังจากเปิดบัญชีแล้ว 14วัน ภายในวันที่ 30 เม.ย. 60 เท่านั้น (หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์รับของสมนาคุณ)
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินเป็นไปตามประกาศธนาคาร

** เงื่อนไขรับหน่วยลงทุน (กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ)
• เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Triple พร้อมสมัครบัตร KK Debit Card ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 14 ก.พ. – 31 มี.ค. 60
• ธนาคารจะพิจารณาการให้หน่วยลงทุนจากยอดเงินที่ลูกค้าฝากระหว่างวันที่ 14 ก.พ. ถึง 31 มี.ค.60 จึงจะมีสิทธิ์รับหน่วยลงทุน
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่โพสิทีฟ (Phatra MP) มูลค่า 150 บาท ต่อจำนวนเงินฝากทุกๆ 500,000 บาท แก่ลูกค้า มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ท่าน
• ลูกค้าต้องสมัครผลิตภัณฑ์กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) โดยมีเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัดภายใต้ชื่อบัญชีเดียวกันกับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้เปิดบัญชี
• ลูกค้าต้องผ่านการทดสอบแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) ตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และ บลจ.ภัทร กำหนด
• กรณีที่แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability test) ของผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับเดิมหมดอายุผู้ถือหน่วย ลงทุนต้องทำ Suitability test ใหม่ และหากยังไม่เคยทำ Master App ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน
• ธนาคารจะดำเนินการมอบหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (Phatra MP) ในวันที่ 26 เมษายน 2560
• ข้อกำหนดกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• ไม่สามารถร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

คำเตือน/ข้อแนะนำ

• การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุน ของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
• ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
• การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนจากกองทุน รวมตลาดเงินครบเต็มจำนวนได้
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนการตัดสินใจลงทุน และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อ ใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนการลงทุน
• ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

back


Tag :
  • ออมทรัพย์
  • ดอกเบี้ยสูง


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง