โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิศษ 10 เดือน KK Fixed Deposit ดอกเบี้ยสูง

เงินฝากประจำพิศษ 10 เดือน KK Fixed Deposit ดอกเบี้ยสูง

14 กุมภาพันธ์ 2560

* เงื่อนไข

 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 • เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่  15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถเปิดบัญชี ชื่อร่วม และ/หรือ ได้ (ไม่รวม มูลนิธิ  วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ  5,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการ ภายในระยะเวลา โปรโมชั่น และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 100,000,000.- บาท/ราย (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้ี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเท่านั้น  ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคิน เพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 3 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

 

back


Tag :
 • ฝากประจำ
 • ดอกเบี้ยสูง
 • ฝากประจำ10เดือน


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง