โปรโมชั่น

โปรโมชั่นกองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY

กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY

15 กุมภาพันธ์ 2560

กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP
- กระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
- เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร โทร 0-2305-9800 หรือธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phatraasset.com/FundDetail

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

คำเตือน
1. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
2. กองทุนรวมนี้ยังคงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารมีการปรับตัวเพิ่มหรือลดลง โดยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น

หมายเหตุ: ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6

back


Tag :
  • กองทุน
  • ภัทร
  • ผลตอบแทน
  • การลงทุน