โปรโมชั่น

โปรโมชั่นKK Smart Bonus ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี

KK Smart Bonus ดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี

4 มกราคม 2559


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

วงเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
วงเงินฝากน้อยกว่า 5,000,000 บาท แรก
0.75%
วงเงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท**
1.50%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท
0.75%
*อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
**วงเงินฝากตั้งแต่ 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคำนวณให้เต็มจำนวนตั้งแต่บาทแรก


* เงื่อนไข


• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
• เฉพาะบุคคลธรรมดาชื่อบัญชีเดี่ยว หรือ คณะบุคคล 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
• การปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 50 บาท
• ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิ.ย.และธ.ค.)
• ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น
• เงื่อนไขการฝากและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
Sales Sheet KK Smart Bonus คลิกที่นี่
Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

 

 

back


Tag :
  • kk smart bonus
  • เงินฝากออมทรัพย์
  • ดอกเบี้ยสูง
  • ค่าธรรมเนียม
  • อัตราดอกเบี้ย


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง