โปรโมชั่น

โปรโมชั่นKK Smart Gain รับดอกเบี้ยรายเดือน

KK Smart Gain รับดอกเบี้ยรายเดือน

14 กันยายน 2558


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

เงื่อนไข
• อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ดังนี้

วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
วงเงินฝากไม่เกิน 20,000,000 บาท 1.50%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท 0.75%
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
• เฉพาะบุคคลธรรมดา บัญชีเดี่ยว และ คณะบุคคลที่จดทะเบียน เท่านั้น
• คิดค่าธรรมเนียมในการถอน 0.05% จากยอดเงินที่ถอน (ขั้นต่ำ 50 บาท) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอน 20,000 บาทต่อเดือน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน) และไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอน ไปยังบัญชีอื่น
ในผลิตภัณฑ์ เคเค สมาร์ท เกน
• คิดค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 0.05% ของจำนวนเงินที่ปิดบัญชี (ขั้นต่ำ 50 บาท) ยกเว้นกรณีปิดบัญชีเพื่อนำเงินไปฝากยังบัญชีอื่นในผลิตภัณฑ์ เคเค สมาร์ท เกน
• การปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 50 บาท
• ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ยเดือนละ 1 ครั้ง
• ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น
• เงื่อนไขการฝากและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

 

back


Tag :
  • ดอกเบี้ย
  • KK Smart Gain
  • เคเค สมาร์ท เกน
  • เงินฝาก
  • เงินฝากออมทรัพย์


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง