โปรโมชั่น

โปรโมชั่นKK Smart Savings ดอกเบี้ยสูง 1.40% ต่อปี

KK Smart Savings ดอกเบี้ยสูง 1.40% ต่อปี

15 มกราคม 2559


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

บุคคลธรรมดา
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
วงเงินฝาก 20,000,000 บาท แรก 1.40%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท ขึ้นไป 0.75%

นิติบุคคลทั่วไป
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
วงเงินฝาก 10,000,000 บาท แรก 1.00%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.75%

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
Sales Sheet KK Smart Savings คลิกที่นี่
Product Catalog : Savings Deposit คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

เงื่อนไข
• เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
• จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงิน
• สามารถถอน/โอนเงินจากบัญชีได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้ง กรณีการถอน/โอนเงิน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท
• ธนาคารกำหนดยอดคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ผู้ฝากไม่สามารถถอน/โอนเงิน จนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาทได้ ยกเว้นการทำรายการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
• การปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 50 บาท
• ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ง (สิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.)
• ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น
• เงือนไขการฝากและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

back


Tag :
  • อัตราดอกเบี้ย
  • เงินฝาก
  • KK Smart Savings
  • ค่าธรรมเนียม
  • เปิดบัญชี
  • โอนเงิน
  • ถอนเงิน


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง