โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเงินฝากประจำ KK Free 55 Up

เงินฝากประจำ KK Free 55 Up

15 มกราคม 2559

เงินฝากประจำ KK Free 55 Up
ให้เงินเก็บทำงาน ไม่หักภาษี* มีดอกเบี้ยใช้ทุกเดือน

*ธนาคารจะไม่ทำการหักภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

เงินฝากประจำ 12 เดือน 1.60% ต่อปี** (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.88%ต่อปี)
เงินฝากประจำ 24 เดือน 1.70% ต่อปี** (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.00%ต่อปี)

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
Sales Sheet KK Free 55 Up คลิกที่นี่
Product Catalog : Term Deposit คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

**เงือนไข
• เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
• ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
• ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
• จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือน (ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น) และในการฝากเงินเพิ่มเติมในครั้งต่อๆไป ผู้ฝากสามารถฝากได้ ต่อเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์เท่านั้น
• ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือน โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
• ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดเงินฝาก ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย
• ในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด โดยที่ธนาคารได้ทำการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนให้กับผู้ฝากไปแล้วนั้น ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ย โดยทำการหักจากยอดเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที
• เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติในบัญชีเดิมและระยะเวลาฝากเดิม โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่ครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินในแต่ละคราว เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า
• ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

back


Tag :
  • KK Free 55 Up
  • เงินฝากประจำ 12 เดือน
  • เงินฝากประจำ 24 เดือน
  • เงินฝากไม่หักภาษี


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง