โปรโมชั่น

โปรโมชั่นKK Personal Loan อยากทำอะไรต้องได้ทำ

KK Personal Loan อยากทำอะไรต้องได้ทำ

20 กรกฎาคม 2558

อยากทำอะไรต้องได้ทำ สินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมสนับสนุน
KK Personal Loan
หมายเหตุ
• จำนวนที่ผ่อนชำระต่อเดือนตามตัวอย่างข้างบน เป็นตัวเลขโดยประมาณและคำนวณโดยปัดเศษทศนิยม
• ธนาคารจะคิดคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยจะนำเงินที่ผู้กู้ผ่อนชำระต่อเดือนมาทำการหักชำระ
ค่าดอกเบี้ยค่าบริการหรือค่าเบี้ยปรับใดอื่นใด(ถ้ามี) ก่อน จากนั้นจำนวนเงินส่วนที่เหลือมาทำการหักลดยอดเงินต้น

KK Personal Loan
หมายเหตุ
• เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อ กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องทุกช่อง และลงนามในใบคำขอสินเชื่อนี้ให้เหมือนกันทุกจุดหากมีการแก้ไขใดๆ กรุณาลงนามกำกับการแก้ไขไว้ด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบเอกสารให้ครบถ้วนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อเพิ่มเติมในบางกรณี
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาผ่อนชำระคืนตามที่ระบุในใบคำขอสินเชื่อ โดยวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาผ่อนชำระคืนที่ธนาคารจะพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

กรณีที่เป็นการกู้สินเชื่อบุคคลแบบขอปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบุคคลสัญญาเดิม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการนำ วงเงินกู้สินเชื่อบุคคลสัญญาใหม่มาทำการหักชำระหนี้ปิดบัญชีวงเงินสินเชื่อบุคคลตามสัญญาเดิมก่อนจากนั้นจึงจะนำจำนวนเงินส่วนที่เหลือหลังจากหักค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาและค่าบริการจัดการเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชีของ ผู้ขอสินเชื่อ

back


Tag :
  • KK Personal Loan
  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • อยากทำอะไรต้องได้ทำ


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง