โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 72 เดือน

เงินฝากประจำพิเศษ 72 เดือน

23 พฤศจิกายน 2558

* เงื่อนไข

 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ดังนี้ 2.10%
 • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 58 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ สามารถเปิดบัญชี ชื่อร่วม และ/หรือ คณะบุคคลได้ (ไม่รวม มูลนิธิ วัด สมาคม โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย)
 • ฝากขั้นต่ำ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท (ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
 • ฝากเพิ่มครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อครั้ง ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
 • กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด ต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝาก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 •  ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 12 เดือนโดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม


อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
Sales Sheet บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 72 เดือน คลิกที่นี่
Product Catalog : Term Deposit (Promotion) คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

back


Tag :
 • ฝากประจำ
 • ฝากประจำ 72 เดือน


โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง