โปรโมชั่น

โปรโมชั่นเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million

26 พฤศจิกายน 2558

เงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
ปลดล็อคเงินล้านเปิดกี่บัญชีก็ได้ดอกเบี้ยสูง

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

วงเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
วงเงินฝากน้อยกว่า 1,000,000 บาท แรก
0.50%
วงเงินฝากไม่เกิน 5,000,000 บาท (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท)
1.35%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 5,000,000 บาท
0.50%

* วงเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย คำนวณให้เต็มจำนวนตั้งแต่บาทแรก

เงื่อนไข : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million

• ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี รวมถึงคณะบุคคลที่จดทะเบียน ตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้
• ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK Smart Million
• ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
• กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
• ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่
ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

 

back


Tag :
  • KK Smart Million
  • เงินฝากออมทรัพย์
  • ดอกเบี้ยสูง