รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ

รางวัลแห่งความสำเร็จและการจัดอันดับ

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาะุรกิตตลาดทุนของประเทศไทนอย่างต่อเนื่องตลอดมา เราได้รับการยอมรับถึงความเป็นผู้นำและบริการอันเป็นเลิศด้วยรางวัลมากมายที่ได้รับจากองคืกรต่างๆ ของธุรกิจตลาดทุนและสถาบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลกเป็นบทพิสูจน์

• ระดับ “A-”

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Positive” หรือบวก โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

  

• รางวัล SET Awards 2017รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)

ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 – 100,000 ล้านบาท

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

 

• รางวัล The Best Business Model Execution Award

จากความสำเร็จของโมเดล Preferred Partner ที่ส่งมอบบริการทางการเงินให้กับคู่ค้าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากงาน The Asian Banker Thailand Country Awards 2017

โดย The Asian Banker นิตยสารชั้นนำด้านการเงินการธนาคารในภูมิภาคเอเชีย

 

• รางวัล CISO of the Year Award 2017

รางวัลองค์กรที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากงาน Network World Asia CISO Awards 2017

โดยนิตยสาร Network World Asia ในกลุ่มของนิตยสาร Network World

 

• รางวัล Best Application Security Award 2017

รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการทำซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นดีที่สุดและทำให้ธุรกรรมออนไลน์มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูงจากงาน Network World Asia CISO Awards 2017

โดยนิตยสาร Network World Asia ในกลุ่มของนิตยสาร Network World

 

• รางวัล SMEs Excellence Awards 2017 ประเภท Platinum Award

ในกลุ่มธุรกิจประเภทบริการในฐานะสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการลูกค้าให้มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

 

• รางวัล Thailand Sustainability Investment 2017

เป็น 1 ใน 65 บริษัท จดทะเบียนที่ได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560 หรือ Thailand Sustainability Investment 2017 เนื่องจากมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและมีการบริหารงานภายใต้บรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างโดดเด่นซึ่งธนาคารได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่3 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

• การจัดอันดับ ESG100

เป็น 1 ใน 100 บริษัท จดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกจากหน่วยงานอีเอสจีเรตติ้งของสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในรายชื่อ ESG 100 ประจำปี 2561 ด้วยผลการดำเนินงานที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล ซึ่งธนาคารได้รับคัดเลือกต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 4 โดยสถาบันไทยพัฒน์

 

• ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ

ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 และได้รับตราสัญลักษณ์ 5 ดวง

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)