คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คณะกรรมการกำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

ประธานกรรมการ

นายเชษฐ์ ภัทรากรกุล

ตำแหน่ง

  • กรรมการอิสระ
  • ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ

นายธานินทร์ จิระสุนทร

ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • กรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง