โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

    เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบมีสำนักงานใหญ่และสาขารวม 66 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงานผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี