ความเป็นมา

เส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

    ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบมีสำนักงานใหญ่และสาขารวม 63 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงานผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลัักธรรมาภิบาลที่ดี

ปัจจุบัน

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้นรวม 66 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ปี 2555

13 กันยายน 2555 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจการกับบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร” เพื่อขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจร่วมกันและสนับสนุนความเป็นเลิศในทุกธุรกิจหลักของธนาคารและภัทร โดยมุ่งเน้นการผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุนเข้าด้วยกัน

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนตัวย่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเป็น “KKP”

ปี 2548

บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ในชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ปี 2541

ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กลับมาดำเนินกิจการอีกครั้ง

ปี 2542

แยกธุรกิจเงินทุนและธุรกิจหลักทรัพย์ออกจากกัน

ปี 2540

ถูกระงับกิจการชั่วคราวจากวิกฤตเศรษฐกิจ (พร้อมกับสถาบันการเงินอีก 57 แห่ง)

ปี 2536

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน

ปี 2514

ก่อตั้งบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เกียรตินาคิน จำกัด โดยนายเกียรติ วัธนเวคิน