สินเชื่อบ้าน

ชีวิตใหม่ เริ่มต้นด้วยการมีบ้าน

สินเชื่อบ้าน
 • 11 ก.พ. 2561
 • 7,821

สินเชื่อบ้าน

ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง

วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน

ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี

กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน

เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน

วงเงิอนุมัติสูงสุด

50 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด

105% ของราคาประเมิน

ระยะเวลาการผ่อนสูงสุด

30 ปี

รู้ผลอนุมัติภายใน

3 วัน

วงเงินกู้และระยะเวลาอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ

 

กรณีซื้อบ้านใหม่

 1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 2. ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สูงสุดไม่เกิน 10%

 

กรณีซื้อคอนโดมิเนียม

 1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 105% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
 2. ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) สูงสุดไม่เกิน 10%

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี

 

วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ
วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการ

 

หมายเหตุ:

 1. สำหรับโครงการที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 2. กรณีราคาซื้อขาย ≥ 10 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน ยกเว้น กรณีผู้กู้เข้าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของธนาคาร จะได้รับวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมิน

ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. อายุงานปัจจุบันรวมอายุงานเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เจ้าของธุรกิจ

 1. สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 4. ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ
เอกสารแสดงตน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport (2 ชุด)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ (1 ชุด)
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินเดือน (6 เดือนล่าสุด)

เอกสารสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ / เจ้าของธุรกิจ

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 2. Bank Statement บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ (6 เดือนล่าสุด)
 3. แผนที่สถานที่ประกอบธุรกิจ

เอกสารแสดงหลักประกัน

 1. สำเนาโฉนดหลักประกัน / สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สำเนาใบจอง
 3. แผนที่ที่ตั้งหลักประกัน
 4. แบบบ้าน + ผังโครงการ (กรณีซื้อโครงการจัดสรร)

FAQ

(?)วงเงินสินเชื่อ ของสินเชื่อบ้าน KK  Home Loan

ขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

 

(?)ระยะเวลาการกู้สูงสุดเท่าใด

สูงสุด 30 ปี (อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 65 ปี กรณีพนักงานประจำและไม่เกิน 70 ปี กรณีธุรกิจส่วนตัว)

 

(?)ผู้กู้สามารถกู้ร่วมได้กี่คน และจำกัดความสัมพันธ์ของผู้กู้ร่วมหรือไม่

 1. ผู้กู้ได้ 4 คน (รวมผู้กู้หลัก)
 2. จำกัดความสัมพันธ์ของผู้กู้ร่วม ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

 

(?)ลูกค้าต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเบื้องต้นอะไรบ้างในการขอสินเชื่อกับธนาคาร

 1. ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน (เรียกเก็บเมื่อทราบผลพิจารณาวงเงินเบื้องต้น)
 2. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตามอัตราของบริษัทประกัน
 3. ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 4. ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (จ่ายที่กรมที่ดิน) 
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง