นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ ธนาคารฯ ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ช่องทางนี้ ดังนั้น ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ ธนาคารฯ จะเก็บรักษาและดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริตตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคารฯ ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของธนาคารฯ ได้ เพื่อการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารฯ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้ให้แก่ธนาคาร หากผู้ใช้ไม่ต้องการลงทะเบียน และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากธนาคารฯ 

ธนาคารฯ จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ผู้ใช้ต้องการรับบริการของธนาคารฯ โดยจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับผู้ใช้ หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และธนาคารฯ ในกรณีที่ผู้ใช้มีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลของผู้ใช้จะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากธนาคารฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว ธนาคารฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยการขอข้อมูลจากผู้ใช้โดยตรง โดยกระบวนการสมัครและโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับผู้ใช้ หากผู้ใช้เลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์/ เบอร์โทรสาร และเลขประจำตัวผู้ใช้แก่ธนาคารฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจ หรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของผู้ใช้แก่ธนาคารฯ แล้ว ธนาคารฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของธนาคารฯ โดยคำนึงถึงนโยบายการรักษาสิทธิส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

  • ได้รับการร้องขอและให้อำนาจแก่ธนาคารฯ จากผู้ใช้
  • ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิต หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น ธนาคารฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของธนาคารฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ธนาคารฯ จะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล และ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการ และปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษาข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี ผู้ใช้บริการควรเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตนเองในการเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้งาน นอกจากนี้ ธนาคารฯ ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด รวมถึงการระงับหรือยกเลิกการใช้บริการของธนาคารฯ ตามการร้องขอของผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงการใช้บริการ
ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับธนาคาร ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ทั้งนี้ ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่างๆ ตลอดจนข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูลในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของธนาคารฯ ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรองคัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการ การระงับหรือจำกัดขอบเขต รวมถึงการปฏิเสธสิทธิในการใช้บริการทางเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ตามเกณฑ์ของธนาคารฯ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด และไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของธนาคารฯ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไข กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์โดยทันที 

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ 
ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ 

ธนาคารเกียรตินาคินดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เหมาะสมสำหรับหรือใช้ได้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้จากประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้นๆ 

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น ธนาคารฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ 

ไม่มีการรับประกัน 
ธนาคารฯ นำเสนอข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูล และตามที่ปรากฏอยู่หรือที่มีอยู่เท่านั้น ถึงแม้ธนาคารฯ จะได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้องมากที่สุด ธนาคารฯ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น 

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ
ธนาคารฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารฯ ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ 

ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือ บทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ ธนาคารฯ ไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้จึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผู้ใช้เอง ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ที่เกิดความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าธนาคารฯ หรือตัวแทนของธนาคารฯ จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม 

การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคารฯ หรือการให้ข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ต่อธนาคาร โดยผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือทางอีเมล์ ธนาคารฯ จะถือว่าผู้ใช้ได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ การลงทะเบียนกับธนาคารฯ ผู้ใช้จะเป็นผู้มีสิทธิในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากธนาคารฯ ซึ่งการให้ข้อมูลของผู้ใช้ ธนาคารฯ จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของธนาคารฯ ทางธนาคารฯสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ตามวัตถุประสงค์ที่ธนาคาร เห็นว่าเป็นการเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อทั้งธนาคารฯ และผู้ใช้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์ของธนาคารฯ เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้เอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้น ธนาคารฯ จึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้น ผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ การใช้งานระหว่างประเทศ การตีความ และการบังคับใช้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย