โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน

 • 10 พ.ค. 2561
 • 64,718

เงินฝากประจำพิเศษ 5 เดือน KK Fixed Deposit ดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับ (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.)

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

*เงื่อนไข

 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
 2. สำหรับลูกค้ารายใหม่
  - บุคคลธรรมดานิติบุคคลทั่วไป
  - นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
  (ผู้ฝากที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากและตั๋วแลกเงินกับธนาคารและได้ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทนี้กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป)
 3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาทสำหรับการฝากครั้งต่อไปไม่น้อยกว่า 5,000.- บาทต่อรายการภายในระยะเวลาโปรโมชั่น และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกิน 10,000,000.- บาท/ราย(ไม่นับรวมวงเงินฝากเดิมของลูกค้า)
 4. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดฝากโดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
 5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยแบบรายเดือนทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับธนาคารเกียรตินาคินเพื่อรองรับดอกเบี้ยเข้าบัญชี
 6. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากธนาคารจะทำการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือนโดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศณขณะนั้น
 7. ธนาคารจะคำนวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
โปรโมชั่น