Business Loan

Business Loan

สินเชื่อธุรกิจ

Real Estate Lending
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับพัฒนาโครงการเพื่อการขาย เช่น บ้านจัดสรร คอนโด ฯลฯ
สนใจผลิตภัณฑ์
Construction Machinery and Materials Lending
สินเชื่อที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ค้าหรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
Real Estate Lending
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สำหรับพัฒนาโครงการเพื่อการขาย เช่น บ้านจัดสรร คอนโด ฯลฯ
Construction Machinery and Materials Lending
สินเชื่อที่ให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจผลิต/จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ค้าหรือให้บริการเช่าเครื่องจักรก่อสร้าง หรือผู้รับเหมาก่อสร้าง
Specialized Industrial Lending
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม
Logistics Lending
สินเชื่อสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านธุรกิจขนส่ง
Apartment and Hotel Lending
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอพาร์ตเม้นต์และโรงแรม