บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์ ลูกค้าธุรกิจ

ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์
  • 17 Feb 2018
  • 3,511

ออมทรัพย์

รับดอกเบี้ยสูง ไม่จำกัดวงเงินถอน

รับดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจํา

คํานวณดอกเบี้ย ให้รายวัน จากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

ถอน/โอนเงิน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้สูงสุดถึงเดือนละ 4 ครั้ง

เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มออมเงินที่ได้ดอกเบี้ยสูง เริ่มที่ 50,000 บาท และไม่เน้นถอนบ่อย

ดอกเบี้ย

0.35%*

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

50,000 บาท

การถอนโอน

ฟรี 4ครั้ง/เดือน

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ “เคเค สมาร์ท เซฟวิ่งส์”

  1. เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
  2. จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นตํ่า 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจํานวนเงิน
  3. สามารถถอน/โอนจากบัญชีได้สูงสุด เดือนละ 4 ครั้ง กรณีการถอน / โอนเงินตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารคิดค่า ธรรมเนียมครั้งละ 500 บาn
  4. ธนาคารกําหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า 500 บาท ผู้ฝากไม่สามารถถอน/หรือโอนเงินจนทําให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่า 500 บาทได้ ยกเว้นการทํารายการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น
  5. กรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 50,000 บาท ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ระบบทำการหักบัญชี ณ สิ้นเดือน
  6. การปิดบัญชีภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
  7. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (สิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคม)
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก KK Smart Savings ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก KK Smart Savings ต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด กรณีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับยกเว้น

 

Promotions
Related Article