ประกันภัยอุบัติเหตุ เคเคเจน พีเอ วัน

มอบความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจ เจ็บไม่ต้องจ่ายรายได้ยังมี

ประกันภัยอุบัติเหตุ เคเคเจน พีเอ วัน
 • 2 Apr 2018
 • 3,823

ประกันภัยอุบัติเหตุ

มอบความคุ้มครองให้คุณอุ่นใจ

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเฉลี่ยวันละ 5 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง

รับความคุ้มครองสูงสุด 1,200,000 บาท*

*สำหรับความคุ้มครองการสูญเสียจากอุบัติเหตุสาธารณะ ตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรับประกัน14 วัน -  60 ปีและสามารถต่ออายุได้ถึง 65 ปี
 2. สัญชาติไทยเท่านั้น
 3. สามารถซื้อได้สูงสุดท่านละไม่เกิน 2 กรมธรรม์**

บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับกรณีดังต่อไปนี้
ด้านสุขภาพ

 1. มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติหรือพิการ

ด้านอาชีพ

 1. เป็นเกษตรกร (ที่ลงมือทำด้วนตนเอง) , พนักงานขับรถบรรทุก / รถตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป , ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง / ส่งเอกสาร, ช่างซ่อม / ช่างไฟฟ้า / ช่างอื่นๆ , คนงานก่อสร้าง / ผู้ใช้แรงงานอื่นๆ , ทำงานที่ต้องปีนเสา / อาคารสูง (ทำเป็นประจำ) , ชาวประมง / กัปตันเดินเรือ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสาเหตุ

 1. ผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การก่อการร้าย

ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่

 1. ผู้ได้รับความคุ้มครอง ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
 2. ผู้ได้รับความคุ้มครอง เข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 3. ผู้ได้รับความคุ้มครอง ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าร่วมปฎิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

หมายเหตุ:

*เบี้ยประกันภัยรายปีรวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว
** เงื่อนไข ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

คำเตือน:

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง ไม่ปกปิดหรือแถลงข้อมูลอันเป็นเท็จ มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะ และเป็นเหตุผลให้บริษัทผู้รับประกันภัยมีสิทธิบอกล้างสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865และปฎิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยได้

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ :

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจนเนอราลี่
Promotions
Related Article