ประกันชีวิตและโรคมะเร็ง เคเคเจน แคนเซอร์ อัลทิเมท โพรเทค

รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งรวมสูงสุด 400%*

ประกันชีวิตและโรคมะเร็ง เคเคเจน แคนเซอร์ อัลทิเมท โพรเทค
 • 15 Nov 2018
 • 2,128

ประกันชีวิตและโรคมะเร็ง

เคเคเจน แคนเซอร์ อัลทิเมท โพรเทค

รับความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งรวมสูงสุด 400%* ทั้งกรณีมะเร็งลุกลามและมะเร็งไม่ลุกลาม

คุ้มครองชีวิตต่อเนื่อง โดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อ

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลุกลาม

รับความคุ้มครองชีวิต 100%*

รับเงินครบกำหนด 100% * เมื่อครบกำหนดอายุ 85 ปี

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงสุด

400%*

รับความคุ้มครองชีวิต

100%*

เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย

 • อายุรับประกันภัย : ระหว่าง 1 เดือน-65 ปี  ( ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด )
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ถึงอายุ 85 ปี
 • ชั้นอาชีพ : 1- 3
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : ขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครอง 
 • อัตราเบี้ยประกันภัย : ขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และแผนความคุ้มครอง
 • การตรวจสุขภาพ : ขึ้นอยู่กับคำแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต และตามเงื่อนไขของฝ่ายพิจารณาประกันภัย

ตารางผลประโยชน์และความคุ้มครอง

รายละเอียดของผลประโยชน์

ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

1. กรณีเสียชีวิตทุกกรณี  100%*

700,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

2. ความคุ้มครองโรคมะเร็ง

2.1 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งลุกลาม 300%*

2,100,000

 3,000,000

6,000,000

 9,000,000

2.2 กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งไม่ลุกลาม 100%*

700,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

รวมผลประโยชน์สูงสุดเนื่องจากโรคมะเร็ง (2.1+2.2)  

2,800,000

4,000,000

8,000,000

 12,000,000

3. ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยหลักเนื่องจากโรคมะเร็งระยะลุกลาม (WP)

ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย

4. รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%* (ในปีกรมธรรม์เมื่อมีอายุครบ 85 ปี)

700,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง

สำหรับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคมะเร็งบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

 

 • ความผิดปกติที่แพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่บริษัทฯ ยินยอมให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น
 • สูดดม กิน ดื่ม ฉีด หรือนำสารมีพิษเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริต หรือไม่ก็ตาม
 • ผู้เอาประกันภัยปฏิเสธไม่ยอมรับการรักษา แนะนำ หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย

คำเตือน

ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งและเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว  โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย

หมายเหตุ

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า ประกันชีวิตแบบ สะสมทรัพย์ 85/85
 4. เบี้ยประกันภัย (เฉพาะสัญญาหลัก) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172  และเบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ  ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315
 1. ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในการนำส่งเบี้ยประกันภัย การที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิต มาเก็บเบี้ย ประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
Promotions
Related Article