ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 15/7

คุ้มครองชีวิตนาน 15 ปี มีเงินคืนสูงสุด 22%

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 15/7
  • 16 Feb 2018
  • 3,563

ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 15/7

ออมระยะสั้นเพียง 7 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 15 ปี

รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 22%*

ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 871%*


*ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

ความคุ้มครอง

15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน

7 ปี

ผลตอบแทนที่ได้รับ

รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 22%

เงื่อนไขการพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย: ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 70 ปี  (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณอายุเกณฑ์อายุใกล้วันเกิด)

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ: 100,000 บาท

การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัย: ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์และการพิจารณารับประกันของบริษัทประกันชีวิตฯ

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับหนังสือรับรองการประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นการคุ้มครองในสำเนากรมธรรม์และหนังสือรับรองการประกันภัย

พิจารณารับประกันชีวิตโดย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

  1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันชีวิตเท่านั้น บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
  2. การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  3. แบบประกันภัยนี้มีชื่อทางการว่า แบบ เจนเวลท์ 7 (ไม่มีเงินปันผล)
  4. เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของประกาศของอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Promotions
Related Article