บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล

ออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยสูง เพิ่มโบนัสพิเศษ 3 ปี (ปีละครั้ง)

บัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล
 • 10 Feb 2018
 • 7,136

ออมทรัพย์

ยิ่งฝากนาน ยิ่งได้รับโบนัสเพิ่ม

เงินฝากออมทรัพย์ที่ให้คุณได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ ผลตอบแทนสูงเหมือนเงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ

พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษสูงสุด 3 ปี

ฝาก - ถอนเมื่อไรก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มเก็บเงินแบบนาน เพื่อนำเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายในอนาคต เริ่มต้นออมเพียง 50,000 บาท และยิ่งนานคุณจะได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษทุกปี สูงสุด 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

1.00%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

50,000 บาท

การจ่ายดอกเบี้ย

1 ครั้ง/ปี*

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล

 • ให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ และคณะบุคคลที่จดทะเบียน
 • จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นตํ่า 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจํานวนเงิน
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี และดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี
 • จำนวนวันต่อปีที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : 365 วัน และคำนวนดอกเบี้ยตามสัดส่วนของจำนวนเงิน
 • รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษเพิ่ม กรณีผู้ฝากปฏิบัติตามเงื่อนไข
  • เงื่อนไขดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ คำนวณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะคำนวณจากยอดคงเหลือที่ต่ำที่สุด ตลอดระยะเวลาในบัญชีทุกสิ้นปี
  • ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีก่อนวันที่ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษให้แก่ผู้ฝากในปีใด ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษของปีนั้น
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝากตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น

FAQ

(?)บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล คืออะไร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เน้นออมเงินแบบมีระยะเวลา ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ ถอนได้ไม่มีค่าธรรมเนียม มีดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีละ 1 ครั้ง สูงสุด 3 ปี เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะยาวคล้ายฝากประจำ แต่ต้องการสภาพคล่องสูงกว่า

 

(?)วิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษของ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล คำนวณอย่างไร

ลำดับปี

รอบการจ่ายดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ

ปีที่ 1

นับตั้งแต่วันเปิดบัญชี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่เปิดบัญชี

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่เปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษปีที่ 1 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 1 / 365

ปีที่ 2

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากปีที่ 1

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันเปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในปีที่ 2 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 2 / 365

ปีที่ 3

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีถัดจากปีที่ 2

ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวันที่มีจำนวนต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี x อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในปีที่ 3 (%) x จำนวนวันตามรอบระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยของปีที่ 3 / 365

 

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เคเค สมาร์ท ทริปเปิล จะต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด กรณีบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท จะได้รับยกเว้น

Promotions
Related Article