กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ-SSF

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ-SSF
  • 26 Feb 2018
  • 337

กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้

PHATRA ACT EQ-SSF

นโยบายการลงทุน:  เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงในระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management  กองทุนไม่ลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยงกองทุน: ระดับ 6

จำนวนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท

เหมาะกับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว โดยเงินที่ผู้ลงทุนจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน กองทุน SSF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ โดยลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท, รวมกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ไม่เกิน 500,000บาท,  ไม่มีจำนวนขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่อง

มี 2 รูปแบบ

  • PHATRA ACT EQ- A : หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า คลิก
  • PHATRA ACT EQ- D : หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล คลิก

คำเตือน/ข้อแนะนำ

  • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และควรศึกษาข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม รวมถึงกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน
  • กองทุนที่ลงทุนต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • บางกองทุนมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน
Promotions
Related Article