การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายป้องกันการฟอกเงินฯ

นโยบายป้องกันการฟอกเงินฯ

นโยบาย เรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ให้ความสำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและ การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism หรือ AML/CFT) จึงได้จัดทำนโยบาย เรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสอดคล้องตามหลักการมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT
  • เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • เพื่อเป็นนโยบายหลักทางด้านการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่ใช้เป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกัน สำหรับธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร

นโยบาย เรื่อง การป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ถูกจัดทำขึ้นโดยผ่านการอนุมัติจากคณะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อใช้เป็นนโยบายหลัก ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ และเป็นไปตามหลักการมาตรฐานสากล โดยมีองค์ประกอบของนโยบาย ดังนี้