คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

นายบรรยง พงษ์พานิช

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายกฤติยา วีรบุรุษ

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance & Investment), Golden Gate University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science (Public Affairs) University of Southern California, U.S.A.

นายประชา ชำนาญกิจโกศล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารหนี้
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance) University of Texas, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายกลยุทธ์ธุรกิจรายย่อยและนวัตกรรม
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Ph.D. (Computer Science), Stanford University, U.S.A.
 • Master of Engineering (Computer Science), Stanford University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางพัชนี ลิ่มอภิชาต

ตำแหน่ง

 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต California State University at Sacramento, U.S.A.
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science Electrical Engineering, University of Maryland,U.S.A.