ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

ตำแหน่ง

 • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน

ตำแหน่ง

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการกำกับความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Science Electrical Engineering, University of Maryland,U.S.A.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ

นางกุลนันท์ ซานไทโว

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายธนบดีธนกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Sciencein Computer Information System (MSCIS), New Hampshire College, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ

นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายตลาดการเงิน
 • ประธานสายการเงินและงบประมาณ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science (Finance), University of Colorado, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปัญญา เวชบรรยงรัตน์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration University of Colorado at Boulder, USA.
 • Bechelor of Science in Computer Information Systems, (Honor) Regis University, Denver, USA.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Seattle University,U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายกลยุทธ์

นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance), Western International University at Arizona, U.S.A.
 • บัญชีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี้

นายประชา ชำนาญกิจโกศล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารหนี้
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance) University of Texas, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน

นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายตลาดการเงิน
 • ประธานสายการเงินและงบประมาณ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science (Finance), University of Colorado, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี่ยง

ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Ph.D. (Engineering Management), Missouri University of Science and Technology, U.S.A.
 • รายวิชาบัณฑิตศึกษาการวิจัยการดำเนินงาน, Wichita State University, KS, U.S.A.
 • Master of Science (Engineering Management), University of Louisiana at Lafayette, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration, Woodbury University, U.S.A.
 • Bachelor of Economics, California State University, U.S.A.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Human Resources Management Graduate Diploma Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า

นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายช่องทางการตลาด และพัฒนาฐานลูกค้า

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration, University of Louisville, U.S.A.
 • รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

นายมานิตย์ วรรณวานิช

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ

นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

นายสำมิตร สกุลวิระ

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance), University of Wisconsin – Whitewater, U.S.A
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
 • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Ph.D. (Computer Science), Stanford University, U.S.A.
 • Master of Engineering (Computer Science), Stanford University, U.S.A.
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ

ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • Master of Business Administration (Finance & Marketing), Syracuse University, U.S.A.
 • Master of Science in Electrical Engineering (Telecommunication), Syracuse University, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย