ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์

ตำแหน่ง

  • กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Science University of Maryland at College Park, U.S.A.
  • Master of Business Administration (Finance) University of Maryland at College Park, U.S.A.
  • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายฟิลิป เชียง ชอง แทน

ตำแหน่ง

  • กรรมการ
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่
  • กรรมการบริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Bachelor of Science Electrical Engineering, University of Maryland,U.S.A.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายธนบดีธนกิจ

นางกุลนันท์ ซานไทโว

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายธนบดีธนกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Sciencein Computer Information System (MSCIS), New Hampshire College, U.S.A.
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายการเงินและงบประมาณ

นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายตลาดการเงิน
  • ประธานสายการเงินและงบประมาณ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Science (Finance), University of Colorado, U.S.A.
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายสินเชื่อบรรษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Seattle University,U.S.A.
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายกลยุทธ์

นายธีระพงษ์ วชิรพงศ์

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายกลยุทธ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Business Administration (Finance), Western International University at Arizona, U.S.A.
  • บัญชีบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารหนี้

นายประชา ชำนาญกิจโกศล

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายบริหารหนี้
  • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Business Administration (Finance) University of Texas, U.S.A.
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายตลาดการเงิน

นายปรีชา เตชรุ่งชัยกุล

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายตลาดการเงิน
  • ประธานสายการเงินและงบประมาณ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Science (Finance), University of Colorado, U.S.A.
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารความเสี่ยง

ดร.พบพนิต ภุมราพันธุ์

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Ph.D. (Engineering Management), Missouri University of Science and Technology, U.S.A.
  • รายวิชาบัณฑิตศึกษาการวิจัยการดำเนินงาน, Wichita State University, KS, U.S.A.
  • Master of Science (Engineering Management), University of Louisiana at Lafayette, U.S.A.
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

นายพรรษฤทธิ์ ตระการกิจวิชิต

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายวิเคราะห์และตรวจสอบเครดิต

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, Woodbury University, U.S.A.
  • Bachelor of Economics, California State University, U.S.A.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

นางเพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Human Resources Management Graduate Diploma Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายช่องทางการตลาดและพัฒนาฐานลูกค้า

นายภัทรพงศ์ รักตะบุตร

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายช่องทางการตลาด และพัฒนาฐานลูกค้า

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Business Administration, University of Louisville, U.S.A.
  • รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

นายมานิตย์ วรรณวานิช

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายเครือข่ายการขายและบริการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายปฏิบัติการ

นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

นายสำมิตร สกุลวิระ

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Business Administration (Finance), University of Wisconsin – Whitewater, U.S.A
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์

ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์
  • กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Ph.D. (Computer Science), Stanford University, U.S.A.
  • Master of Engineering (Computer Science), Stanford University, U.S.A.
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ

ตำแหน่ง

  • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • Master of Business Administration (Finance & Marketing), Syracuse University, U.S.A.
  • Master of Science in Electrical Engineering (Telecommunication), Syracuse University, U.S.A.
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย